O nama

Centar za život osnovan je po blagoslovu Patrijarha Srpskog gospodina Irineja kao nepolitičko, nestranačko, nevladino udruženje građana, koje objedinjuje pregaoce i stručnjake iz svih oblasti društvenog života u cilju obezbeđivanja uslova za rađanje dece i stvaranja kulture života, promovisanja stabilnog, trajnog i srećnog života porodice i njenih članova, poštujući pravo na život od samog začeća, a na temeljima pozitivnog viševekovnog iskustva hrišćanskog ustrojstva bračnog i porodičnog života.

Ciljevi i zadaci Centra jesu da u okviru duhovnog, naučno-prosvetnog, kulturnog, javnog, dobrotvornog i informativnog rada doprinese stvaranju svesti o potrebi stvaranja novog života i zaštite života od njegovog začeća, kao i opstanku i preporodu porodice kao osnove za fizički opstanak naroda, društva i države, i preduslova duhovnog i zdravstvenog blagostanja ljudi.

Ove ciljeve Centar ostvaruje sprovođenjem projekata i programa koji uključuju sledeće oblasti delovanja:

 • Stvaranje novog života – rađanje dece, pravo na život i rođenje, fizički opstanak naroda i zajednice:
 1. promovisanje stvaranja novog života – rađanje dece kao sveta dužnost i prirodna i urođena potreba svakog čoveka;
 2. smanjenje broja nasilnih, etički i medicinski nepotrebnih abortusa, i podizanje svesti o posledicama po psihofizičko zdravlje žene i čitave porodice;
 3. pomoć bračnicima koji žele da stvore i gaje decu, kao i majkama i očevima koji su ih već rodili da ih imaju još (pomoć u pravovremenoj odluci o rađanju, lečenju steriliteta, usvajanju dece…);
 4. podrška stručnjacima – lekarima (ginekolozima, akušerima, pedijatrima i ostalima), prosvetarima, psiholozima i drugim stručnjacima koji rade s mladim ljudima, za stimulisanje zdravog roditeljstva i rađanja dece;
 5. obučavanje mladih o smislu i cilju braka – razvijanje pravog shvatanja i svesti za ulazak mladih u bračnu zajednicu;
 6. sabiranje, zaštita i poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja porodica opredeljenih za rađanje;
 7. uključenje svih struktura društva – političkih, verskih, naučnih, kulturnih, javnih i medijskih u ostvarivanju pomenutog cilja.
 • Formiranje zdravih odnosa u porodici zasnovanih na potvrđenim vrednostima naše vere, kulture, običaja i morala u spoju s realnim potrebama savremenog života:
 1. isticanje značaja kompletne i višečlane porodice za psihičku stabilnost i ostvarenje svakog njenog člana – jačanje kolektivnog duha, međusobne ljubavi i požrtvovanja;
 2. saradnja s državnim, verskim, nevladinim i društvenim organizacijama u cilju zaštite porodice i njenih članova;
 3. sprečavanje svih oblika nasilja u porodici;
 4. organizovanje materijalne, savetodavne i druge vrste pomoći porodicama opredeljenim za rađanje;
 5. prikupljanje i obrada naučne i stručne literature u oblastima vezanim za porodični život.
 • Rad sa decom i mladima kroz srećno ali odgovorno detinjstvo, i priprema za zrelo doba:
 1. stalna stručna predavanja, seminari, sabori, letnje i zimske škole za decu i omladinu, tematske tribine i grupni rad dece organizovani po određenoj temi i zadatku;
 2. izdavanje tematskih i stručnih knjiga, časopisa i biltena, organizovanje predavanja, tribina, promocija i drugih manifestacija vezanih za zdrav porodični život;
 3. briga o očuvanju reproduktivnog zdravlja dece i mladih;
 4. prevencija nastranih i devijantnih ponašanja (razni oblici delinkvencije, polnih nastranosti itd.), štetnih navika i zavisnosti (droga, alkoholizam, pušenje, preterano unošenje hrane – gojaznost, internet…) dece i mladih kao najvažnijeg, ali i najosetljivijeg dela porodice;
 5. uspostavljanje kontakta i saradnje s vaspitno-obrazovnim i naučnim ustanovama, radi postizanja pomenutih ciljeva.

Namera našeg rada jeste da probudimo i saberemo sve pravoslavne hrišćane, kao i sve dobronamerne ljude iz našeg roda, državne vlasti iz svih oblasti društva, koji utiču na stvaranje i rađanje novog života, formiranje i očuvanje porodice i vaspitavanje dece u zajedničkom radu i borbi za opstanak srpskog naroda.

Centar za život